XL sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 28 marca 2018 roku o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 40 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołu z 39 sesji Rady Gminy.

4.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6.
Sprawozdanie
z działalności GOPS w roku 2017 i przedstawienie planu pracy na rok 2018.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat i czasu przeznaczonego na
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Tworóg.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2028.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tworóg do Klastra Energii „Zielona
Energia Leśnej Krainy”.

12.
Podjęcie
uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z
budżetu Gminy Tworóg na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej
emisji przez modernizację żródła ciepła.

13.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Tworóg na lata 2017-2032.

14.
Podjęcie
uchwały w sprawie podziału Gminy Tworóg na okręgi wyborcze w wyborach do Rady
Gminy Tworóg.

15.
Wybór
Przewodniczącego Rady Gminy Tworóg:

a) zgłaszanie
kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,

b) powołanie
Komisji Skrutacyjnej,

c)
przyjęcie
regulaminu głosowania,

d) przeprowadzenie
głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały
stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

16. Przejęcie przez Przewodniczącego
Rady Gminy prowadzenia sesji.

17.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

18.
Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

19.
Wnioski
i zapytania.

Zamknięcie
40 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 09:29, 26 marca 2018

Kategorie: Aktualności