XLIII Sesja Rady Gminy

W dniu 12 maja 2014 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 43 sesja Rady Gminy Tworóg.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 42 sesji z
dnia 31.03.2014r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności
pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedż na zapytania i wnioski
radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Tworóg z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Tworóg a Państwowym
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek.

8. Podjęcie uchwały w sprawie
Stanowiska Rady Gminy Tworóg w obronie konstytucyjnych praw rodziny w obliczu
zagrożeń wynikających z ideologii gender.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
budżetu Gminy na rok 2014.

11. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Spółka z
o.o. z działalności Spółki w roku 2013.

12. Informacje z prac Komisji w
okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

13. Informacje Przewodniczącej Rady
Gminy.

14. Wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie 43 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 14:50, 1 maja 2014

Kategorie: Aktualności