XLIV Sesja Rady Gminy

W dniu 23 czerwca 2014 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 44 sesja Rady Gminy Tworóg.

Porządek obrad:

I część:


Wystąpienia posła na sejm RP Jerzego Polaczka.

II część:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołu z 43 sesji z dnia 12.05.2014r.

4.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą
Tworóg a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek.

5.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

6.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

8.
Podjęcie
uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Tworogu.

10.
Sprawozdanie
Dyrektora SP ZOZ z działalności ośrodka zdrowia i gabinetu rehabilitacyjnego za
rok 2013.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Tworogu.

12.
Przedstawienie:

a)
sprawozdania
z wykonania budżetu

b)
sprawozdania
finansowego

c)
opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej

d)
informacji
o stanie mienia komunalnego

13.
Przedstawienie
wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z opinią RIO w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy.

14.
Podjęcie
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013r.

15.
Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2013 rok.

16.
Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Tworóg w 2014 roku pomocy finansowej
Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu
ulicy Szkolnej w miejscowości Wojska”.

17.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Tworóg na lata 2014-2019.

18.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Tworogu.

19.
Przedstawienie
oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013.

20.
Podjęcie
uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne
osiągnięcia sportowe.

21.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie realizacji
projektu pt.: „EUREKA JA TO WIEM”.

22.
Podjęcie
uchwały w sprawie podziału Gminy Tworóg na stałe obwody głosowania i ustalenia
ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

23.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2014
roku.

24.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

25.
Informacje
Przewodniczącej Rady Gminy.

26.
Wnioski
i zapytania.

27.
Zamknięcie
44 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 08:57, 17 czerwca 2014

Kategorie: Aktualności