XVIII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 30 maja 2016 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Tworóg.

Porządek
obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołu z 17 sesji Rady Gminy odbytej 14.03.2016r.

4.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6.
Sprawozdanie
Dyrektora SP ZOZ z działalności ośrodka zdrowia za rok 2015.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Tworogu za
rok 2015.

8.
Informacja
Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ z działalności Rady Społecznej za rok
2015.

9.
Sprawozdanie
Prezesa ZUK Sp.z o.o. z działalności spółki za rok 2015.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w
Tarnowskich Górach.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.

12.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2024.

13.
Przedstawienie:

a)
sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2015,

b)
sprawozdania
finansowego za rok 2015,

c)
opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)
informacji
o stanie mienia komunalnego.

14.
Przedstawienie
wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z opinią RIO w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy.

15.
Podjęcie
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

16.
Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia Wójta Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2015 rok.

17.
Podjęcie
uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Tworóg.

18.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Tworóg ul. Leśna).

19.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Tworóg ul.
Głowackiego).

20.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Świniowice ul.
Wiejska).

21.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Hanusku nazwy
ulica Pogodna.

22.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Brynku.

23.
Podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Mieszka I w
Hanusku.

24.
Podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Tarnogórskiej
w Brynku.

25.
Podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Renarda w Tworogu a ul.
Pyskowicką w Brynku.

26.
Podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu Nowej Wsi Tworoskiej.

27.
Podjęcie
uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego
Śląskiego Instytutu Onkologii.

28.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016
roku.

29.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

30.
Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

31.
Wnioski
i zapytania.

32.
Zamknięcie
18 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 18:40, 23 maja 2016

Kategorie: Aktualności