XXII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 28 listopada 2016 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 22 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołów z 20 i 21 sesji Rady Gminy.

4.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie sprzeciwu przeciw wprowadzeniu reformy edukacji polegającej
na likwidacji gimnazjów.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2017.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i
młodzieży w gminie Tworóg na rok 2017.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2024.

12.
Podjęcie
uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz
zwolnień od tego podatku na 2017 rok.

13.
Podjęcie
uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp.z o.o. w Tworogu w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków

14.
Podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków.

15.
Podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017.

16.
Podjęcie
uchwały w sprawie postulatu renegocjacji zapisów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finansowania
gminnych inwestycji drogowych.

17.
Podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych
pomiędzy Gminą Tworóg, a Gminą Tarnowskie Góry oraz przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Hanuska i Boruszowic.

18. Informacje z
prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

19. Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

20. Wnioski i
zapytania.

21. Zamknięcie 22
sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 12:04, 23 listopada 2016

Kategorie: Aktualności