XXII Sesja Rady Gminy

W dniu 27 sierpnia 2012 roku o godzinie 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek
obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołów z sesji: nr 20 z 11.06.2012r. i nadzwyczajnej nr 21 z 29.06.2012r.

4.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tworóg Nr XIX/152/2012 z 7.05.2012r
dotyczącej zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy
społecznej.

5.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Tworóg z dnia 05
grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania
członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tworogu.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIX/155/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 7
maja 2012r . dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycieli.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SP ZOZ Tworóg.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie poparcia działań Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie
zmiany przebiegu połączenia kolejowego Międzynarodowego Portu Lotniczego
„Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka
regionalnego.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w Tworogu.

12.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu
zajętego pod ogródek działkowy położonego w Brynku na okres 10 lat.

13.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu
zajętego pod ogródek działkowy położonego w Hanusku na okres 10 lat.

14.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzeatrgowym gruntu
zajętego pod działalność rolniczą położonego w Boruszowicach na okres 20 lat.

15.
Podjęcie
uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Boruszowicach przy ul.
Szkolnej.

16.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2012.

17.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

18.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012.

19.
Informacja
z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2012 roku.

20.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

21.
Informacje
Przewodniczącej Rady Gminy.

22.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

23.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

24.
Wnioski
i zapytania.

Zamknięcie 22 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 11:24, 17 sierpnia 2012

Kategorie: Aktualności