XXIII Sesja Rady Gminy

W dniu 02 pażdziernika 2012 roku o godzinie 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek
obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołu z 22 sesji z 27.08.2012r.

4.
Podjęcie
uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Tworóg Nr
XV/220/2000 z dnia 2.03.2000r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu.

5.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Tworóg.

7.
Informacja
o stanie placówek oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 – perspektywy rozwoju w
najbliższych latach.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie budynku.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2012.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie podziału Gminy Tworóg na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla działań zmierzających do równego
traktowania TV „Trwam” i innych wolnych mediów w procesie koncesyjnym.

12.
Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.

13.
Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć.

14.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w WPF.

15.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012.

16.
Przedstawienie
priorytetowych zadań inwestycyjnych i remontowych do wykonania przez Starostwo
Powiatowe na terenie Gminy Tworóg.

17.
Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy i przeprowadzonych kontroli w I
półroczu 2012r.

18.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

19.
Informacje
Przewodniczącej Rady Gminy, w tym: informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

20.
Informacja
Wójta Gminy ze złożonych oświadczeń majątkowych.

21.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

22.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

23.
Wnioski
i zapytania.

24.
Zamknięcie
23 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 13:03, 25 września 2012

Kategorie: Aktualności