XXV Sesja Rady Gminy

W dniu 03 grudnia 2012 roku o godzinie 9.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek
obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołu z 24 sesji z 5.11.2012r.

4.
Prezentacja
wyników nauczania w Gimnazjum w Brynku.

5.
Podjęcie
uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Walki z Alkoholizmem i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w roku 2013 w Gminie Tworóg.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie skargi na przewlekłe postępowanie Wójta Gminy Tworóg.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie wpisu do Gminnej Księgi Zasług.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie wpisu do Gminnej Księgi Zasług.

10. Podjęcie uchwały w
sprawie wpisu do Gminnej Księgi Zasług.

11. Podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia statutu Sołectwa Tworóg.

12. Podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia statutu Sołectwa Koty.

13. Podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia statutu Sołectwa Świniowice.

14. Podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia statutu Sołectwa Wojska.

15. Podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia statutu Sołectwa Połomia.

16. Podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia statutu Sołectwa Brynek.

17. Podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia statutu Sołectwa Nowa Wieś Tworoska.

18. Podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia statutu Sołectw Boruszowice i Hanusek.

19. Podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia statutu Sołectwa Mikołeska.

20. Podjęcie uchwały w
sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i
młodzieży zdolnej z terenu Gminy Tworóg.

21. Podjęcie uchwały w
sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
dla których organem prowadzącym jest Gmina Tworóg.

22. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK
Tworóg w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

24. Podjęcie uchwały w
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

25. Podjęcie uchwały w
sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

26. Podjęcie uchwały w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.

27. Podjęcie uchwały w
sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

28. Podjęcie uchwały w
sprawie zmian w WPF na lata 2012-2020.

29. Podjęcie uchwały w
sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012.

30. Przedstawienie założeń
do projektu WPF na lata 2013 – 2020 oraz projektu budżetu na rok 2013.

31. Informacje z prac
Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub
jej członka.

32. Informacje
Przewodniczącej Rady Gminy.

33. Sprawozdanie Wójta z
działalności pomiędzy sesjami Rady.

34. Odpowiedż na zapytania i
wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

35. Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 25 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 10:55, 23 listopada 2012

Kategorie: Aktualności