XXVI sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 6 lutego 2017 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 26 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołów z 24 i 25-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

4.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6.
Przedstawienie
sprawozdania z działalności GOK za rok 2016 oraz planu pracy GOK na rok 2017.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego Programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w
Gminie Tworóg za rok 2016.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Tworóg”.

12.
Podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Boruszowice na lata
2017-2021.

13.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

14.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany składu Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Tworóg.

15.
Sprawozdania
Komisji z realizacji planów pracy za rok 2016.

16.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

17.
Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

18.
Wnioski
i zapytania.

Zamknięcie
26 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 16:03, 1 lutego 2017

Kategorie: Aktualności