XXVI Sesja Rady Gminy

W dniu 28
grudnia 2012 roku o godz. 12.00
w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 26 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek
obrad:

I część:


Uroczyste dokonanie
wpisów do Gminnej Księgi Zasług.

II część:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołu z 25 sesji z 3.12.2012r.

4.
Podjęcie
uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości.

5.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok i lata dalsze.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie budżetu na rok 2013.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
położonej w Świniowicach – Wykierz.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Połomii.

12.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2013.

13.
Podjęcie
uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków.

14.
Podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków.

15.
Podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Tworóg.

16.
Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

17.
Wydanie
opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
dotyczącego sposobu regulowania opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości w
przetargu pn.:”Rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze
przetargowym 24.2 do wykorzystywania w sieciach typu punkt-wiele punktów”.

18.
Wydanie
opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z
Gminą Kalety dotyczącego wspólnej realizacji projektu polegającego na produkcji
filmu przyrodniczego o tematyce ekologicznej gmin wchodzących w skład grupy
Inicjatywnej „Leśno Rajza”.

19.
Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

20.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013r.

21.
Przedstawienie
planów pracy komisji na rok 2013.

22.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2013.

23.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

24.
Informacje
Przewodniczącej Rady Gminy.

25.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

26.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

27.
Wnioski
i zapytania.

28.
Zamknięcie
26 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 09:45, 21 grudnia 2012

Kategorie: Aktualności