XXVII Sesja Rady Gminy

W dniu 28 stycznia 2013 roku o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 27 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek
obrad:

I część:

1.
Wystąpienie
Pana Jerzego Gorzelika – członka
Zarządu Województwa Śląskiego.

2.
Złożenie
kwiatów pod pomnikiem „Pamięci Ślązaków – ofiar wojen, internowań, wywózek i
prześladowań”.

II część:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołu z 26 sesji z 28.12.2012r.

4.
Sprawozdanie
z działalności GOK-u w roku 2012 i
przedstawienie planu pracy na rok 2013.

5.
Informacja
radnych powiatowych z działalności w Radzie Powiatu za 2012 rok.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne
osiągnięcia sportowe.

8.
Informacja
o realizacji planu finansowego oświaty za rok 2012.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XXV/223/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku o
zasadach udzielania stypendiów dla szkół podstawowych i gimnazjum dla których
organem prowadzącym jest Gmina Tworóg.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości
Boruszowice przy ulicy Szkolnej i Łączności w Gminie Tworóg.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w uchwale XXV/214/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w
Statucie Sołectwa Tworóg.

12.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w uchwale XXV/215/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w
Statucie Sołectwa Koty.

13.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w uchwale XXV/216/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w
Statucie Sołectwa Świniowice.

14.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w uchwale XXV/217/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w
Statucie Sołectwa Wojska.

15.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w uchwale XXV/218/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w
Statucie Sołectwa Połomia.

16.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w uchwale XXV/219/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w
Statucie Sołectwa Brynek.

17.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w uchwale XXV/220/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w
Statucie Sołectwa Boruszowice i Hanusek.

18.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w uchwale XXV/221/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w
Statucie Sołectwa Mikołeska.

19.
Podjęcie
uchwały w sprawie podziału Gminy Tworóg na stałe obwody głosowania i ustalenia
ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

20.
Przedstawienie
sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy i kontroli za II
półrocze 2012 roku.

21.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

22.
Informacje
Przewodniczącej Rady Gminy.

23.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

24.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

25.
Wnioski
i zapytania.

26.
Zamknięcie
27 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 11:02, 18 stycznia 2013

Kategorie: Aktualności