XXX sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 12 czerwca 2017 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 30 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołów z 28 i 29-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

4.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6.
Sprawozdanie
z działalności SP ZOZ w Tworogu za 2016 rok.

7.
Informacja
Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ z działalności Rady za 2016 rok.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Tworogu za
rok 2016.

9.
Sprawozdanie
Prezesa Zarządu ZUK Spółka z o.o. z działalności spółki za rok 2016.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Tworóg.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie współdziałania Gminy Tworóg z Gminą Krupski Młyn w zakresie
realizacji zadania oświatowego.

12.
Podjęcie
uchwały w sprawie współdziałania Gminy Tworóg z Gminą Wielowieś w zakresie
realizacji zadania oświatowego.

13.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017.

14.
Przedstawienie:

a)
sprawozdanie
z wykonania budżetu

b)
sprawozdania
finansowego

c)
opinii
RIO

d)
informacji
o stanie mienia komunalnego

15.
Przedstawienie
wniosku Komisji Rewizyjnej wraz z opinią RIO w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy.

16.
Podjęcie
uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

17.
Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok.

18.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Połomii nazwy „Szkółka
Brzeżnica”.

19.
Podjęcie
uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Tworogu nazwy „Na
Niwach”.

20.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części
działki nr 181/36 obręb Boruszowice na okres 10 lat.

21.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części
działki nr 180/36 obręb Boruszowice na okres 10 lat.

22.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki
nr 880/33 obręb Boruszowice na okres 10 lat.

23.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Boruszowice
ul.Świerkowa, dz.nr 193/10).

24.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Boruszowice
ul.Świerkowa, dz.nr 194/10).

25.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Hanusku.

26.
Podjęcie
uchwały w sprawie nie/wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
położonej w Nowej Wsi Tworoskiej.

27.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Tworóg na lata 2017-2032”.

28.
Podjęcie
uchwały w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na
poprawę jakości powietrza w Polsce.

29.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy
Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

30.
Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zapowiedzi likwidacji wydziałów
Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

31.
Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017
roku.

32.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

33.
Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

34.
Wnioski
i zapytania.

Zamknięcie
30 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 11:16, 7 czerwca 2017

Kategorie: Aktualności