XXX Sesja Rady Gminy

W dniu 25 marca 2013 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 30 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek
obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołu z 28 sesji z 25.02.2013r. i 29
nadzwyczajnej sesji z 11.03.2013r.

4.
Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tworóg na lata 2012-2017 w oparciu o
dane Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tworogu.

5.
Podjęcie
uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne
osiągnięcia sportowe.

7.
Sprawozdanie
Dyrektora SP ZOZ z działalności ośrodka zdrowia i gabinetu rehabilitacyjnego za
rok 2012.

8.
Informacja
Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ z działalności Rady Społecznej w 2012r.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej SP ZOZ.

10. Podjęcie uchwały w
sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie
zmian w budżecie na rok 2013.

12. Podjęcie uchwały w
sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w 2014r.

13. Podjęcie uchwały w
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tworóg w 2013r.

14. Informacje z prac
Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub
jej członka.

15. Przedstawienie
sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji za rok 2012.

16. Informacje
Przewodniczącej Rady Gminy.

17. Sprawozdanie Wójta z
działalności pomiędzy sesjami Rady.

18. Odpowiedż na zapytania i
wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

19. Wnioski i zapytania.

20. Zamknięcie 30 sesji Rady
Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 10:49, 15 marca 2013

Kategorie: Aktualności