XXXI Sesja Rady Gminy

W dniu 27 maja 2013 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 31 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek
obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 30 sesji z 25.03.2013r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia
herbu i flagi Gminy Tworóg.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań MZKP za
rok 2012.

6. Przedstawienie planu transportu
zbiorowego w ramach działania MZKP.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne
osiągnięcia sportowe.

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji
Gminnego Przedszkola w Kotach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia
Gminnego Przedszkola w Kotach w Oddział Zamiejscowy Gminnego Przedszkola w
Tworogu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia
Gminnego Przedszkola w Boruszowicach i Szkoły Podstawowej w Boruszowicach w
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozy Finansowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2013.

13. Zapoznanie się ze:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu,

b) sprawozdaniem finansowym,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) informacją o stanie mienia komunalnego

14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej
wraz z opinią RIO w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy za 2012 rok.

16. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2012 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu za rok 2012.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Tworogu za rok 2012.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ w Tworogu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zagrożenia
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców gminy w związku z niepokojącą sytuacją w
Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach.

21. Przyjęcie sprawozdania z działalności
Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Tworogu za rok 2012.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości położonej w Hanusku.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu rolnego położonego w
Świniowicach.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie gminy Tworóg w 2013r. przyjętego Uchwałą Nr XXX/280/2013 Rady Gminy
Tworóg z dnia 25 marca 2013 roku.

25.
Podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Tworóg na II półrocze 2013r.

26.
Podjęcie
uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących
radnym i sołtysom Gminy Tworóg.

27. Informacje z prac Komisji w okresie
międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

28. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

29. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy
sesjami Rady.

30. Odpowiedż na zapytania i wnioski radnych
oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

31. Wnioski i zapytania.

32. Zamknięcie 31 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 10:13, 6 maja 2013

Kategorie: Aktualności