XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy

W dniu 16 lipca 2013 roku o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany
porządek obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Podjęcie
uchwały w sprawie likwidacji Gminnego
Przedszkola w Kotach

4.
Podjęcie
uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola w Tworogu poprzez
utworzenie Oddziału Zamiejscowego w Kotach

5.
Podjęcie
uchwały w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Tworóg.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Tworóg

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian w budżecie na
rok 2013

8.
Podjecie
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego w sprawie powierzenia
miastu Gliwice zadania publicznego polegającego na zaspakajaniu zbiorowych
potrzeb wspólnoty samorządowej w dziedzinie telekomunikacji.

10.
Zamknięcie
XXXIII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 12:35, 8 lipca 2013

Kategorie: Aktualności