XXXIII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 18 września 2017 roku o godz. 13.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 33 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołu z 32 sesji Rady Gminy.

4.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Wojsce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wojsce.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Jana Pawła II w Boruszowicach.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Powstańców Śląskich w Tworogu.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.

11. Podjęcie uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Tarnogórskiego.

12. Informacja o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej ,w tym przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

13. Informacja o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r

14. Informacja o realizacji
uchwal Rady Gminy podjętych w I półroczu 2017r.

15. Sprawozdanie
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy w I półroczu
2017r.

16. Informacje z prac
Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub
jej członka.

17. Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

18. Wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie 33 sesji
Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 21:14, 15 września 2017

Kategorie: Aktualności