XXXIX Sesja Rady Gminy

W dniu 2 grudnia 2013 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 39 sesja Rady Gminy Tworóg.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 37 sesji z dnia
4.11.2013r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności
pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedż na zapytania i wnioski radnych
oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Informacja nt. przygotowania szkół
podstawowych w Gminie Tworóg na przyjęcie dzieci 6-letnich w roku szkolnym
2014/2015.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu
narkomanii w roku 2014 w Gminie Tworóg.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu
Gminy na rok 2013.

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 oraz projektu budżetu Gminy
na rok 2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty.

12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości położonej w Świniowicach.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Wojsce.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze położnej w Tworogu.

16. Informacje z prac Komisji w okresie
międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

17. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

18. Wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie 39 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 11:56, 22 listopada 2013

Kategorie: Aktualności