XXXV sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 30 pażdziernika 2017 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 35 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie
porządku obrad.

3. Przyjęcie
protokołów z 33 i 34-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedż na
zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z budynku wielofunkcyjnego w Nowej
Wsi Tworoskiej”, stanowiącego własność Gminy Tworóg.

7. Podjęcie uchwały
w sprawie przekazania według właściwości skargi na bezczynność Prezesa ZUK Sp.
z o.o. do Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia
30.08.2017r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli.

9. Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/275/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia
30.08.2017r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Tworóg.

10. Podjęcie
uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2017.

11. Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

12. Podjęcie uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

13. Podjęcie uchwały
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od
tego podatku na 2018r.

14. Podjęcie uchwały
w sprawie opłaty targowej.

15. Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr XII/108/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 26.10.2015r.
w sprawie opłaty od posiadania psa.

16. Informacje z
prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

17. Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy, w tym informacja z analizy oświadczeń majątkowych
radnych.

18. Wnioski i
zapytania.

19. Zamknięcie
35 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 06:57, 25 października 2017

Kategorie: Aktualności