XXXVI sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 30 września 2013 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Tworóg.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z:


34
sesji z 26.08.2013r.


35
nadzwyczajnej sesji z 11.09.2013r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wspierania
inicjatyw promujących śląską kulturę.

5. Odpowiedż na zapytania i wnioski radnych
oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Tworóg za rok 2012.

7. Przedstawienie planów działania
Posterunku Policji w Tworogu na najbliższe lata.

8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu
Narkomanii w Gminie Tworóg za rok 2012.

9. Informacja w sprawie zmian w ustawie o
systemie oświaty.

10. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych
do roku szkolnego 2013/2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tworóg.

12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2013r.

13. Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I
półrocze 2013r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w
budżecie na rok 2013.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia
zasad wnoszenia, cofania zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
przez Wójta.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad
udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu
postępowania i sposobu jej rozliczania.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wspólną realizację z innymi gminami projektu pn.: Wsparcie działań
samorządów należących do Obszaru Funkcjonalnego „Biały Śląsk” w realizacji
zadań wspólnej, zintegrowanej polityki regionalnej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na
terenie Gminy Tworóg”.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na realizację projektu pn.: „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów
świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji za pomocą
ePUAP”.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Forum Młodzieży Samorządowej na rzecz
realizacji projektu: „Czym skorupka za młodu nasiąknie”.

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Tworogu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

24. Informacje z prac Komisji w okresie
międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

25. Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

26. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy
sesjami Rady.

27. Wnioski i zapytania.

28. Zamknięcie 36 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 12:32, 18 września 2013

Kategorie: Aktualności