XXXVII sesja Rady Gminy Tworóg

5 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Tworóg

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie
porządku obrad.

3. Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

4. Odpowiedż na
zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

5. Podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018.

6. Podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i
młodzieży w Gminie Tworóg na 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały
w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków.

8. Podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.

9. Podjęcie uchwały
w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

10. Podjęcie uchwały
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

11. Podjęcie
uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2017.

12. Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.

13. Podjęcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki nr
438/10 obręb Świniowice na okres 10 lat.

14. Podjęcie uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego przy ulicy Mieszka I w Hanusku (materiał do wglądu w pok. 102).

15. Podjęcie uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego pomiędzy ul. Renarda w Tworogu a ul. Pyskowicką w Brynku (materiał
do wglądu w pok. 102).

16. Informacje z
prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

17. Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

18. Wnioski i
zapytania.

Zamknięcie
37 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 21:01, 3 grudnia 2017

Kategorie: Aktualności