XXXVIII sesja Rady Gminy Tworóg

W
dniu 4 listopada 2013 roku o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie
się 38 sesja Rady Gminy Tworóg.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z 36 sesji z dnia
30.09.2013r. oraz z 37 nadzwyczajnej sesji z dnia 14.10.2013r.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności
pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedż na zapytania i wnioski radnych
oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

9.
Podjęcie
uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

10.
Podjęcie
uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

11.
Podjęcie
uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy
ulicy położonej w Tworogu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy
drodze położonej w Nowej Wsi Tworoskiej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2014.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg.

17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia pobierane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Gminę Tworóg.

19. Informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2012/2013.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
na rok 2013.

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

22. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku
rolnego, leśnego, od nieruchomości.

23. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty
targowej.

24. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od
posiadania psów.

25.
Podjęcie
uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach o negatywne
zaopiniowanie propozycji optymalizacji sieci kolejowych poprzez wyłączenie z
ruchu niektórych odcinków linii kolejowych na terenie województwa śląskiego.

26.
Informacja
z analizy oświadczeń majątkowych.

27.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

28.
Informacje
Przewodniczącej Rady Gminy.

29.
Wnioski
i zapytania.

Zamknięcie 38 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 09:24, 25 października 2013

Kategorie: Aktualności