Zawiadomienie w sprawie zakładu odzysku tworzyw sztucznych

W związku z ponownym wszczęciem postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci odpadów innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) Lokalizacja: miejscowość Brynek, działka o numerze ewidencyjnym 174/10”, wystąpiono po raz kolejny o wydanie opinii w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy zostaje wydłużony do 22.01.2021r.

Zgodnie
z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania
administracyjnego, (Dz.U. 2020 poz. 256) informuję, że sprawa dotycząca wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
„Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku
tworzyw sztucznych (występujących w postaci odpadów innych niż niebezpieczne) o
łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) Lokalizacja:
miejscowość Brynek, działka o numerze ewidencyjnym 174/10” nie może zostać
załatwiona w przewidzianym terminie z powodu realizacji zaplanowanego
przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy środowiskowej mającej na celu określenie
niezbędnych parametrów oraz obszaru oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na środowisko.

W związku z
ponownym wszczęciem postępowania w niniejszej sprawie wystąpiono po raz kolejny
o wydanie opinii w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego w Bytomiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie –
Zarząd Zlewni Opolu co spowodowało, że wydłużenie terminu staje się również konieczne
z powodu okresu czasu przeznaczonego na wydanie opinii organów
współdziałających.

Jednocześnie
informujemy, iż ogłoszenie pandemii wirusa SARS-CoV-2 o zasięgu ogólnokrajowym
powoduje opóżnienia oraz komplikacje związane z uzyskaniem dodatkowych materiałów
dowodowych dla przedmiotowej sprawy.

W związku z
powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy zostaje wydłużony do 22.01.2021
r.

Wszelkich dodatkowych informacji
udzielą pracownicy Urzędu Gminy Tworóg pod numerem telefonu: 32 285 74 93 wew. 54

Data opublikowania: 19:33, 21 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności