„Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w gminie Tworóg poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla osp z sołectwa Koty”

Okres realizacji: rok 2016

Program/priorytet/działanie/poddziałanie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Opis:

Projekt realizowany przez Gminę Tworóg polega na wyposażeniu jednostki OSP w Sołectwie Koty w nowy samochód – ratowniczo – gaśniczy. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału OSP Koty do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj. prowadzenia akcji ratowniczych związanych z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń związanych z klimatem. Zakup wyposażenia przyczyni się do poprawy stanu gotowości operacyjnej OSP w Kotach i skuteczności jej działań, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru jej działania – zarówno sołectwa Koty, Gminy Tworóg i całego Powiatu Tarnogórskiego – obszaru działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskie Góry.

Przynależność jednostki do Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) sprawia, że realizacji przedsięwzięcia przyczyni się do wzmocnienia potencjału nie tylko wskazanej jednostki OSP ale i całego KSRG.

Wartość projektu/dofinansowanie:

Wartość projektu wynosi: 789105,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 142 804,87 PLN

Stan realizacji: zakończono realizację

Okres realizacji projektu: od 20-07-2016 roku do 11-10-2016 roku

Data opublikowania: 13:53, 26 lutego 2018

Kategorie: Inwestycje