Zwrot podatku akcyzowego za 2020

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądż jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury
VAT

w
terminie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. należy
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

w
terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w
ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

– w przypadku ubiegania się o zwrot w związku z
posiadaniem dużych jednostek przeliczeniowych należy dołączyć: dokument wydany
przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych
bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej
siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku
poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej
z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże
jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie
danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa
w rozdziale 2 ustawy

z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j.
Dz. U. z 2019 r.

poz. 1149 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania
się przez producenta rolnego

o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Określenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2020r.

Limit
ustala się jako sumę:

kwoty
stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego,
liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub
współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i
budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

kwoty
stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego,
liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych
bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok,
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

2. Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od
kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu.

Jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu,
wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu.

Wniosek

Załącznik do wniosku

Klauzula informacyjna

Data opublikowania: 08:22, 30 lipca 2020

Kategorie: Aktualności