Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

Urząd Gminy Tworóg przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.Osoby, które jeszcze nie dopełniły obowiązku zgłoszenia są zobowiązani do niezwłocznego jego dostarczenia.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na
podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której
zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Dlatego każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Tworóg wyposażonej w
zbiornik bezodpływowy bądż przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć
aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Osoby, które jeszcze nie dopełniły obowiązku
zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków (nowi
użytkownicy zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków,
osoby u których zaszła jakakolwiek zmiana np. podłączyli się do kanalizacji lub
zmienili zbiornik bezodpływowy na oczyszczalnię przydomową itp.) są zobowiązani
do niezwłocznego dostarczenia zgłoszenia.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Tworóg,
a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Tworóg w zakładce Druki i
deklaracje oraz w poniższym załączniku. Wypełnione i podpisane zgłoszenia
oraz dołączone ksero umów podpisanych z przedsiębiorcą odbierającym
nieczystości ciekłe należy składać w Urzędzie Gminy Tworóg osobiście, za
pośrednictwem poczty (Urząd Gminy Tworóg, ulica Zamkowa, 42-690 Tworóg) lub przesłać
zeskanowane na adres gospodarka@ug.tworog.pl

Przypominamy również, że
zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do
przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach,
gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik
bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu
nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy
posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany
udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów
opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych
umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny to uczynić niezwłocznie.

W przypadku niedopełnienia
wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu
postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych
do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

Druk zgłoszenia

Data opublikowania: 09:10, 27 maja 2021

Kategorie: Aktualności