Bank Żywności w Częstochowie

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2014

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej
organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy
Tworóg działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO
PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie
2014.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie
Gminy Tworóg.

Cel partnerstwa:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Tworóg pomocy żywnościowej w okresie:
grudzień 2014 – styczeń 2015.

Wymagania wobec Partnera:

1. Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie
2014, muszą spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Pracy
i Polityki Społecznej wydanymi na podstawie art.134a pkt 6 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2014,
tj.:

1) prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących,

2) posiadać zdolności administracyjne do:

a) realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych
w ramach PO PŻ,

b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,

c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej
artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych żródeł,

3) posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia
społecznego, prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami
prowadzącymi takie działania.

2. Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji PO PŻ 2014-2020 w
Podprogramie 2014, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów
określonych w wytycznych o których mowa w pkt. 1, w następujących obszarach:

1) administrowania,

2) transportu,

3) magazynowania.

3. Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji PO PŻ
2014-2020 Podprogram 2014 są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl, pod linkiem:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-pomoc-zywnosciowa/

Tryb składania wniosków:

1. Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą
żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 –
Podprogram 2014 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Termin składania wniosków: 12 grudnia 2014 r.

3. Wnioski (bez załączników) należy przesłać w formie skanu na adres email:
biuro@bzczestochowa.pl oraz drogą pocztową wraz z załącznikami na adres:

Bank Żywności w Częstochowie

ul. Waszyngtona 47A

42-217 Częstochowa

Dodatkowe informacje na temat naboru lokalnej organizacji partnerskiej można
uzyskać pod numerem telefonu: 34 368 24 48 lub 507 162 616.

Bank Żywności w Częstochowie zastrzega sobie prawo do:

1. Wyboru kilku partnerów lokalnych z terenu gminu.

2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

3. Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem
faktycznym, a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą
żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w
Podprogramie 2014.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o
zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Prezes Zarządu

Banku Żywności w Częstochowie

(-) Norbert Kępiński

wniosek

Data opublikowania: 10:09, 9 grudnia 2014

Kategorie: Aktualności