Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo-tłoczną i rurociągiem tłocznym

Okres realizacji: 07.08.2018-30.06.2020

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

OPIS:

Przedmiotem niniejszego projektu jest realizacja budowy sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej wraz z budową pompowni próżniowo tłocznej oraz rurociągiem tłocznym w sołectwie Nowa Wieś Tworoska, gmina Tworóg.

Siecią kanalizacyjną zostanie objęte całe sołectwo Nowa Wieś Tworoska. Większość mieszkańców gminy posiada zbiorniki bezodpływowe, z których nieczystości często odprowadzone są nielegalnie do rowów, kanalizacji deszczowej lub na pola. W sołectwie Nowa Wieś Tworoska, gdzie planuje się inwestycję, nie istnieje sieć kanalizacyjna. Część ścieków dowożona jest do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi, natomiast większość wylewana jest w sposób niekontrolowany. Uregulowanie gospodarki kanalizacyjnej dla ocenianej lokalizacji jest sprawa priorytetowa ze względu na ochronę środowiska, a także na

podniesienie komfortu życia mieszkańców tej części gminy Tworóg.

Wartość projektu/dofinansowanie:

Wartość projektu wynosi: 8 095 979,86 zł brutto

Wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 6 956 827,87 zł

Termin realizacji od 07.08.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu:10 148 734,72zł

Wydatki kwalifikowane: 8 251 0003,84zł

Stan realizacji: w trakcie realizacji

Data opublikowania: 19:58, 28 lutego 2019

Kategorie: Inwestycje