Chroń Swój Dowód Osobisty !

Śląski Urząd Wojewódzki ostrzega : Zgodnie z obowiązującym i przepisami prawa – nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego, chyba, że możliwość taka wynika z wyrażnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym klienta (lub innym dokumencie tożsamości) przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

W przypadku utraty dowodu osobistego należy zgłosić się do dowodnego organu gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego za granicami kraju, do urzędu konsularnego. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić również do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym , do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

Data opublikowania: 08:17, 21 lutego 2014

Kategorie: Aktualności