Co powinien zrobić rolnik po stwierdzeniu szkód w jego gospodarstwie?

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód Urząd Gminy, właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).
Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w Urzędzie Gminy Tworóg na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I), dostępnym również wsiedzibie Urzędu I piętro pokój nr 111. W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. umowy dzierżawy.

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

Rozporządzenie z dnia 27.01.2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. 2015 r. poz.187 z póżn. zm.).

wniosek-o-oszacowanie-szkod.pdf
zalacznik-1-2.pdf
zalacznik-1-3.pdf
zalacznik-1-4.pdf
zalacznik-1-5.pdf
zalacznik-1-6.pdf
zalacznik-1-7.pdf
zalacznik-1-8.pdf
zalacznik-1-9.pdf

Data opublikowania: 10:56, 24 sierpnia 2015

Kategorie: Aktualności