Czyste Powietrze – wydawanie zaświadczeń o dochodach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego
miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach
o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z póżn.
zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom
dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na
podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa
domowego wnioskodawcy, w:

przedostatnim
roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie
wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w
okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

ostatnim roku kalendarzowym
poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania
zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od
dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb
wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania
wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa
rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się
dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie
w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które
publikowane jest nie póżniej niż do dnia 23 września każdego
roku.

W związku z
powyższym, każdego roku, w okresie od
1 sierpnia do dnia
publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
tj. nie póżniej niż
do 23 września,
gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z
gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o
dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa
domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Data opublikowania: 14:05, 25 lipca 2021

Kategorie: Aktualności