Dodatki i rekompensaty do żródeł ciepła

1. dodatek dla gospodarstw domowych – realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu, ul. Zamkowa 16 (parter budynku)

2. dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej) – wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Tworóg Referat inwestycji, obrotu mieniem, rolnictwa, ochrony środowiska i spraw komunalnychpokój. 111, I piętro do dnia 30.11.2022r.

wynikające z ustawy z dnia 15 września
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych żródeł ciepła
w związku z sytuacja na rynku paliw (dalej: ustawa) obwiązującej od
dnia 20 września 2022 r.

Podmioty wrażliwe: szkoły, żłobki,
przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże
pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny,
placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność
kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4
ustawy.

Na
podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup
opału, w tym: węgla, brykietu i pelletu węglowego oraz pelletu
drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu
skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

•
Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie
na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch
lat)

• Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w
celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) +
rozwiązanie dla nowych obiektów

• Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży

• Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk – Skp) x 0,4 Objaśnienia

Ĺšródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB – szczegóły na str. https://ceeb.gov.pl/

3. rekompensata dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wrażliwych

wariant 1 dla odbiorców którzy są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej –w
celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o
spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za
odbiorców uprawnionych

wariant 2 dla odbiorców którzy
nie są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej i którzy
kupują ciepło od przedsiębiorstw energetycznych* innych niż w wariancie 1, (kotłownie lokalne wykorzystujących żródła ciepła o mocy do 5 MW, które nie wymagają uzyskania koncesji)

– w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy
ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za
odbiorców uprawnionych.

* określonych w art. 3 ust. 2 ustawy

Oświadczenia dla obu wariantów należy składać do sprzedawców ciepła w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień.

Wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania z ceny z rekompensatą

Uwaga
oświadczeń nie składają gospodarstwa domowe.

Wniosek o wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa
energetycznego w wariancie 2 należy złożyć w Urzędzie Gminy Tworóg Referat inwestycji,
obrotu mieniem, rolnictwa, ochrony środowiska i spraw komunalnych pokój. 111, I piętro

Wzór wniosku o wypłatę i rozliczenie rekompensaty

Dodatkowe dokumenty:

Arkusz kalkulacyjny dla średniej ceny ciepła z rekompensatą

Jak korzystać z arkusza kalkulacyjnego dla średniej ceny ciepła z rekompensatą

Prezentacja – mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

Data opublikowania: 09:37, 30 września 2022

Kategorie: Aktualności