Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

W związku z
wejściem wżycie od dnia 01 września 2012 r. przepisów mówiących o tym, że
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de
minimis minimis prosimy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie tych kosztów
zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej o następujące dokumenty:

1.
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał
przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2
poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2.
informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącą w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i
przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis;

3.
do części B formularza informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis należy złożyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat
obrotowych, jeśli przedsiębiorca nie prowadzi sprawozdawczości zgodnie z Ustawą
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości należy złożyć oświadczenie
stwierdzające ten fakt.

Wniosek

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Formularz infomacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja

Data opublikowania: 09:47, 27 września 2012

Kategorie: Ogłoszenia