Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wójt Gminy Tworóg ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tworóg.

Nabór wniosków będzie odbywać się w terminie od dnia 25.02.2013r. do dnia 22.03.2013r.

Wójt Gminy Tworóg ogłasza nabór wniosków o
udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Tworóg

Działając zgodnie z § 2 pkt.4 Uchwały Rady Gminy Tworóg Nr IX/40/11 z dnia
28 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Tworóg na zadanie związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w
sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia

Wójt Gminy Tworóg ogłasza nabór
wniosków o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Tworóg

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne dysponujące prawem
własności nieruchomości oraz inne podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych, w szczególności wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne,
przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi
osobami prawnymi, których przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Nabór wniosków będzie odbywać się w terminie od dnia 25.02.2013r. do dnia
22.03.2013r.

Wnioski o dotacje spełniające kryteria formalne ustalone w uchwale Rady
Gminy Tworóg Nr IX/40/11 z dnia 28 marca 2011r. realizowane będą zgodnie z
kolejnością ich wpływu do Urzędu Gminy.

Zasady i tryb przyznawania dotacji szczegółowo reguluje uchwała Rady Gminy
Tworóg Nr IX/40/11 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Tworóg na zadanie związane z ochroną środowiska oraz
trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia

Formularz wniosku dostępny jest poniżej oraz w
pokoju 111 Urzędu Gminy Tworóg.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej
16 lub przesłać na adres Urząd Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 42-690
Tworóg.

Dodatkowe informacje na temat dotacji mogą Państwo uzyskać w pokoju 111
Urzędu Gminy Tworóg w Wydziale Gospodarki pok. 111 lub pod numerem telefonu
32/285-74-93 wew. 54

WNIOSEK

UCHWAŁA

Data opublikowania: 10:36, 22 lutego 2013

Kategorie: Aktualności