Konsultacje społeczne – budowa kanalizacji

Informujemy,
że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Budowa
sieci kanalizacji podciśnieniowej dla miejscowości Nowa Wieś
Tworoska”.
Konsultacje
społeczne projektu zakończą się w dniu 8 czerwca 2015 r.

Przedmiotem
projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w
sołectwie Nowa Wieś Tworoska wraz z niezbędną infrastrukturą w
celu doprowadzenia do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na
terenie objętym projektem.

Jednostką
wdrażającą projekt odpowiedzialną za całościową realizację
inwestycji jest Gmina
Tworóg
za pośrednictwem Urzędu Gminy w Tworogu. Po całościowej
realizacji projektu powstała infrastruktura kanalizacyjna zostanie
przekazana Zakładowi Usług Komunalnych w Tworogu, którego jedynym
właścicielem jest Gmina Tworóg. Zakład Usług Komunalnych jest
zarządcą infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tworóg.
Realizacja inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji
podciśnieniowej dla miejscowości Nowa Wieś Tworoska” będzie
miała miejsce w m. Nowa Wieś Tworoska, gminie Tworóg w powiecie
tarnogórskim województwa śląskiego.

Głównym zamierzeniem
realizacji przedmiotowej inwestycji jest kompleksowe uregulowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie m. Nowej Wsi Tworoskiej w
sposób gwarantujący spełnienie wymagań przepisów prawa polskiego
oraz europejskiego. Realizacja inwestycji ma w sposób bezpośredni
wpłynąć na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku. W ramach tego
zadania będzie prowadzona racjonalna gospodarka wodno-ściekowa,
która ma decydujący wpływ na poprawę warunków i jakość życia
oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Dodatkowo zapewniona
będzie szeroko pojęta podstawowa infrastruktura techniczna, w tym
ochrony środowiska, która przyczyni się do osiągnięcia
długookresowej stabilności wzrostu gospodarczego. W wyniku
realizacji projektu spodziewane jest zmniejszenie zewnętrznych
kosztów środowiskowych dla gospodarki.

Projektowana kanalizacja
sanitarna obejmuje budowę kanalizacji podciśnieniowej.
Ogółem wykonanych będzie:• około 2 km
kanałów sanitarnych,

• 1 szt. przepompowni
ścieków,

• 220 szt. studzienek zbiorczych

Wnioski,
zastrzeżenia i uwagi do projektu należy składać w okresie 21 dni
od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej do
Urzędu Gminy, 42-690 Tworóg (pokój 111 piętro I), ul. Zamkowa 16,
lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
(e-mail:gospodarka@ug.tworog.pl) Wersja papierowa projektu jest do
wglądu w pokoju 111 piętro I Urzędu Gminy.

Wójt
Gminy Tworóg zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach
społecznych

Konsultacje
społeczne projektu zakończą się w dniu 8 czerwca 2015 r.

Wójt
Gminy Tworóg

Eugeniusz
Gwóżdż

Data opublikowania: 11:03, 14 maja 2015

Kategorie: Aktualności