Obwieszczenie Wójta Gminy Tworóg

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póż. zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z póż. zm.)

zawiadamiam , że została wydana decyzja nr 307/2010 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działce nr 957/98 k.m.1 obręb Koty w ulicy Sosnówka.

Zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, zapoznać się z ww. decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 ( pok. nr 102), w godzinach pracy urzędu.

Data opublikowania: 19:46, 16 grudnia 2010

Kategorie: Obwieszczenia