Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z póżn. zm.) – zwołuję na dzień 6 grudnia 2010 roku na godzinę 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy II nadzwyczajną sesję Rady Gminy Tworóg.

Podstawa zurlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01, poz. 1591 z póżn.zm).

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

Przyjęcie porządku obrad.

Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tworóg.

Zamknięcie II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 19:56, 16 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia