Ogłoszenie

Likwidator Związku Gmin Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty w likwidacji z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 informuje, że uchwałą Nr 7/III/2008 Zgromadzenia Związku z 2 pażdziernika 2008 r. postanowiono o rozwiązaniu i likwidacji Związku. Wzywa się wierzycieli Związku do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec w ciągu miesiąca od daty niniejszego ogłoszenia. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zrzeszonych w Związku gmin:

Boronów

Ciasna

Dobrodzień

Herby

Kalety

Kochanowice

Konopiska

Koszęcin

Krupski Młyn

Lubliniec

Miasteczko Śląskie

Pawonków

Tworóg

Wożniki

Zębowice

Likwidator Związku
mgr inż. Ireneusz Czech

Data opublikowania: 08:29, 8 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia