Ogłoszenie o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), art.
39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały nr
XVII/158/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu zawiadamiam o trzecim wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu przy
ulicy Górnej w Tworogu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu
planu w dniach od 15
września 2022 r. do 7 pażdziernika 2022 r.

Szczegóły BIP>Ogłoszenia

Data opublikowania: 11:33, 6 września 2022

Kategorie: Ogłoszenia