Opieka stomatologiczna w szkołach

Wójt Gminy Tworóg zaprasza stomatologów z terenu i okolic Gminy Tworóg do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 do dnia 27 września 2019 r.

Współpraca obejmować ma realizację
postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece
zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), zwanej dalej ustawą o
opiece zdrowotnej. Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dla dzieci

i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach
dentystycznych

oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką
stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Zgodnie z art. 5 ust.4 ustawy z o opiece zdrowotnej program
może realizować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 31 d ustawy

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w części dotyczącej
warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
stomatologicznego dla dzieci

i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz
Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest
zatrudniony

lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o
opiece zdrowotnej lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad
uczniami będzie wykonywał:

Ø świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i
młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

Ø profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci
i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w
części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
stomatologicznego

dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci
i młodzież ze szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Tworóg:

Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Liczba
uczniów w roku szkolnym 2019/2020

1

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Wojsce

42-690
Wojska, ul. Szkolna 12

106

2

Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach

42-690
Boruszowice, ul. Szkolna 2

134

3

Szkoła
Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu

42-690
Tworóg, ul. Szkolna 15

289

Liczba placówek
objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między
organem prowadzącym a lekarzem stomatologiem. Realizacja zadania będzie
odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie

z Gminą Tworóg na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest
finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.
Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy

w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych
ucznia.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia stomatologicznego (t. j. :Dz. U. z 2019 r. poz. 1199)

Dodatkowe informacje można uzyskać u inspektora ds.
oświaty Pani Sandry Grzesiek

w Urzędzie Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, pokój 115, nr tel. 32285
74 93 wew. 42.

Data opublikowania: 09:32, 23 września 2019

Kategorie: Aktualności, Zdrowie