Opłata śmieciowa – ankieta dla mieszkańców Gminy Tworóg

1
stycznia 2012 roku
weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw. Zmienia ona radykalnie
dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, nakładając na gminy
obowiązek zorganizowania do 1 lipca 2013 roku nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, zgodnego z zapisami znowelizowanej ustawy oraz
uwarunkowaniami miejscowymi.

Z chwilą
wprowadzenia nowego systemu, odpady powstające w nieruchomościach będą
odbierane przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu ogłaszanego przez
gminę, na której spoczywać będzie obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z
nieruchomości znajdujących się na terenie miasta.

Oznacza to, że od 1 lipca 2013 roku
właściciele i zarządcy nieruchomości nie będą już zawierać indywidualnych umów
na odbiór odpadów, będą natomiast wpłacać do kasy miasta tzw. opłatę śmieciową,
której wysokość i sposób naliczania określi Rada Gminy Tworóg.

Zgodnie z
wolą ustawodawcy, pieniądze pochodzące z opłat gmina będzie mogła przeznaczyć
jedynie na pokrycie kosztów utworzenia i funkcjonowania nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.

Podstawą
naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości, a
jej wysokość ustawodawca nakazuje wyliczać w oparciu o (do wyboru):

liczbę mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość

ilość wody zużywanej przez daną
nieruchomość

powierzchnię lokalu
mieszkalnego

Czwarty
wariant w ustawowym katalogu metod to jednolita stawka opłaty dla wszystkich
gospodarstw domowych w Gminie Tworóg.

Spośród
metod wskazanych powyżej gmina musi wybrać jedną. Ponieważ jednak zmiany
dotyczą bez wyjątku wszystkich mieszkańców, dlatego chcielibyśmy dać
Państwu możliwość wypowiedzenia się, którą z propozycji ustawodawcy uważacie za
najsprawiedliwszą. Pomoże w tym ankieta.

Wypełniając
ją i dostarczając do Urzędu w terminie do 31.10.2012r,
pomożecie nam Państwo opracować jak najlepsze rozwiązania nowego systemu.

Ankietę
znajdziecie Państwo w następujących punktach:

1. Urząd
Gminy w Tworogu ul. Zamkowa 16;

2. Zakład
Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. ul. Zamkowa 16

3. Sołtysi
poszczególnych sołectw Gminy Tworóg.

Urząd Gminy
Tworóg prezentuje swoim mieszkańcom ankietę, na podstawie, której opracowane
zostaną nowe zasady i regulaminy gospodarki odpadami.

Ankietę dostarczyć należy do 31.10.2012r.
drogą elektroniczną na adres gospodarka@ug.tworog.pl ,bądż osobiście do sołtysów
poszczególnych sołectw.

WAŻNE !!!

Dane wypełnienie przez Państwa w
powyższej ankiecie będą przydatne do przygotowania przez Urząd Gminy Tworóg
przetargu na wywóz odpadów komunalnych, jak również ustalenie stawki opłaty
śmieciowej.

Brak wypełnionej ankiety
będzie sugerować, że zgadzają się państwo na PONOSZENIE WYŻSZEJ OPŁATY za wywóz
odpadów komunalnych.

Wypełnioną
ankietę proszę zwrócić do Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16, I piętro,
pokój nr 111 bądż pocztą, e-mailem na adres gospodarka@ug.tworog.pl lub
sołtysom poszczególnych sołectw (formularz dostępny na stronie www.tworog.pl) w terminie do 31.10.2012r.

—————————————————————-

ANKIETA—————————————————————-

Data opublikowania: 17:31, 18 września 2012

Kategorie: Aktualności