Ostrzeżenie

Wójt Gminy Tworóg informuje, że
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016
r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022
r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenie nr 153, w sprawie: wprowadzenia stopnia
alarmowego.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr
153 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego wprowadza
się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO)
obowiązujący od dnia 1 czerwca 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 30
czerwca 2022 r. do godz. 23.59.

Stopień BRAVO jest drugim z
czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.
Stopień ten zakłada realizację zadań określonych w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć
wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. W przypadku prowadzenia stopnia
BRAVO istnieje także konieczność realizacji zadań wskazanych dla stopnia
ALFA do tych zadań zalicza się m.in.


prowadzenie, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną
kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które
potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;


zalecenie podległemu personelowi informowania odpowiednich służb w przypadku
zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych
ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak
nietypowej działalności

– poinformowanie podległego
personelu o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób
zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;


wprowadzenie dodatkowych kontroli pojazdów, osób oraz budynków publicznych w
rejonach zagrożonych;


wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej;


sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego;


wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

W przypadku zauważenia
jakichkolwiek incydentów
w zakresie bezpieczeństwa, a także wszelkich niepokojących i nietypowych sytuacji oraz
zagrożeń prosimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na numer alarmowy 112.

Data opublikowania: 09:40, 1 czerwca 2022

Kategorie: Aktualności, Ostrzeżenia