Plan Transportowy – konsultacje społeczne

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z póżn. zm.) oraz Uchwałą Nr VIII/46/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) informuje o opracowaniu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego” i jego wyłożeniu w okresie od 21 listopada do 11 grudnia 2020 r. do konsultacji społecznych.

Opracowany dokument formułuje założenia dla organizowania przez Zarząd
Transportu Metropolitalnego usług użyteczności publicznej w zakresie publicznego
transportu zbiorowego wysokiej jakości, o jak największej dostępności i
uwzględniających potrzeby i oczekiwania zróżnicowanych grup mieszkańców i gości
Metropolii.

Udostępnienie Planu Transportowego stwarza możliwość
wszystkim Zainteresowanym wyrażenia opinii, złożenia uwag, wniosków i
propozycji, a tym samym wpływania na kształt dokumentu.

Wnioski, uwagi i
propozycje zmian w treści projektu Planu Transportowego, wyłącznie w formie
pisemnej, można:

przesłać pocztą na adres Zarząd Transportu Metropolitalnego: ul. Barbary
21a, 40-053 Katowice,

przesłać pocztą elektroniczną na adres: plantransportowy@metropoliaztm.pl,

złożyć osobiście do skrzynki podawczej w siedzibie ZTM, adres jak wyżej, od
poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Skrzynka udostępniona jest dla
klientów w holu Urzędu przed stanowiskiem ochrony. Wybór tej formy złożenia
korespondencji wyklucza potwierdzenie wpływu korespondencji do Urzędu.

w okresie od 21 listopada 2020 r. do 11 grudnia 2020 r.

Data opublikowania: 10:07, 30 listopada 2020

Kategorie: Aktualności