Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg

Okres realizacji: Od 01.09.2019-29.06.2021

Gmina Tworóg, w ramach projektu
pt. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg
uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w
kwocie 526.242,86 zł (z tego: 497007,14 zł – płatność ze środków
europejskich; 29235,72 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego), przy ogólnej
wartości projektu 584.714,29 zł. Realizującymi projekt będą wszystkie szkoły
podstawowe naszej gminy. Obejmuje on 3 zadania: kształtowanie i rozwijanie u
uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy wraz z doradztwem edukacyjno –
zawodowym, tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie
eksperymentu, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. W ramach poszczególnych zadań w szkołach odbywać się będą m.in.:
dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające (np. z języka
angielskiego, z języka francuskiego), zajęcia pozaszkolne np. wyjazd do
Palmiarni w Gliwicach, wyjazd do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich
Górach, wyjazd do Kopalni Guido w Zabrzu, zajęcia specjalistyczne z logopedą czy
pedagogiem, i wiele innych. Doposażone zostaną pracownie m.in. pracownia
przyrodnicza, pracownia matematyczna, natomiast nauczyciele będą mogli podnieść
swoje kwalifikacje, poprzez udział w szkoleniach.

Data opublikowania: 12:56, 30 czerwca 2020

Kategorie: Inwestycje