Program Priorytetowy „ Ciepłe mieszkanie” – nabór wniosków

Gmina Tworóg ogłasza, iż od dnia 28 września 2023 roku rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dla Beneficjentów końcowych czyli osób fizycznych – posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie gminy Tworóg oraz spełniających kryteria dochodowe określone w Programie Priorytetowym „Ciepłe mieszkanie”.

Środki na realizację programu przekazywane będą Gminie Tworóg w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rodzaje przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „ Ciepłe Mieszkanie”

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania i ogrzewania ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Dodatkowo dopuszcza się wykonanie : stolarki drzwiowej i okiennej, demontaż i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania , instalacji gazowej od przyłącza gazowego, zbiornika na gaz, zakup i montaż wentylacji mechanicznej, dokumentacji projektowej.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych (w usługach montażu zawarty jest również koszt demontażu i/lub transportu):

– Dokumentacja projektowa

– Pompa ciepła typu powietrze/woda

– Pompa ciepła typu powietrze/powietrze

– Kocioł gazowy kondensacyjny

– Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

– Ogrzewanie elektryczne

– Podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku (w tym węzła cieplnego w budynku)

– Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja c.w.u.

– Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

– Stolarka okienna w lokalu mieszkalnym

– Stolarka drzwiowa w lokalu mieszkalnym

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

– Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). 

– Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Poziom dofinansowania zależny od poziomu dochodu: 

– poziom podstawowy dotyczy osób fizycznych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód wykazany w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym, 

– poziom podwyższony dotyczy osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

– poziom najwyższy dofinansowania dotyczy osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wsparciem Programu „Ciepłe Mieszkanie” objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (tzw. kopciuchów) i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 

Intensywność dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Cieple Mieszkanie”:

– Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (tj. o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł): 

do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny, 

– Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny, 

– Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny

Gdzie składać wnioski? 

– w formie papierowej: do Sekretariatu Urzędu Gminy Tworóg, ul Zamkowa 16, 42-690 Tworóg;

– w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Tworóg ePUAP: /pubov7526z/skrytka 

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków: tel.: (32) 428 46 45; gospodarka@ug.tworog.pl

Linki

Data opublikowania: 15:49, 26 września 2023

Kategorie: Aktualności