Projekt MPZP dla terenu wokół cmentarza w Boruszowicach

Wójt Gminy Tworóg zawiadamia o wyłożeniu w dniach od 22 listopada 2021 r. do 13 grudnia 2021 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół cmentarza w Boruszowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. w godzinach od 14 00 do 15 00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16 ( parter budynku).

Projekt wyżej wymienionego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: bip.tworog.pl/5780/dokument/31912
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej do Wójta Gminy Tworóg lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres: gmina@tworog.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2021 r.

Data opublikowania: 08:22, 17 listopada 2021

Kategorie: Aktualności