Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń

Jeżeli osoby otrzymujące świadczenia z KRUS złożyły wniosek o ich przedłużenie na dalszy okres, i w ich sprawie nie zostało wydane nowe przed upływem terminu ważności starego – nie powinny się martwić!

Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego informuje, że, wypłata:

– rent rolniczych z
tytułu niezdolności do pracy;

– rent rodzinnych,
uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy;

– dodatków
pielęgnacyjnych;

– świadczeń uzupełniających dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji

zostanie przedłużona o trzy miesiące, pod
warunkiem że termin ważności orzeczeń, na podstawie których przyznano prawo do
wyżej wymienionych świadczeń, upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich
odwołaniu albo przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Z powodu epidemii koronawirusa decyzje komisji
dotyczące przedłużenia wypłaty świadczeń tymczasowo nie są wydawane.

Jeżeli w sprawie wydane zostało orzeczenie przez
lekarza rzeczoznawcę Kasy, od którego wniesiono odwołanie lub zgłoszono zarzut
wadliwości, to ważność poprzedniego orzeczenia nie zostanie przedłużona, a
wypłata świadczenia nie zostanie podjęta do czasu wydania orzeczenia przez
komisję lekarską Kasy.

Podstawa prawna: Art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakażnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Zwolnienie z opłacania
składek na ubezpieczenie

emerytalno-rentowe

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie
informuje, że osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały
zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za
drugi kwartał 2020 r. zostaną opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o
zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakażnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2020 r. poz. 568).

Zasiłek opiekuńczy dla
ubezpieczonego w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
informuje, że ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad
dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,
szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności
sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 –
przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy
niż 14 dni.

Wypłata dodatkowego
rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów jeszcze w tym
miesiącu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że
rozpoczyna wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Świadczenie to otrzymają osoby, które w dniu 31
marca 2020 r. mają prawo do emerytury lub renty rolniczej albo rodzicielskiego
świadczenia uzupełniającego. Wszyscy uprawnieni emeryci i renciści otrzymają
świadczenie pieniężne w takiej samej wysokości, tj. w kwocie 1200 zł brutto.

Osoba, która ma prawo do kilku świadczeń
emerytalno-rentowych (np. do emerytury z ZUS i do emerytury z KRUS), otrzyma
tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona
więcej niż jedna osoba, również przysługuje jedno świadczenie pieniężne. Emeryt
i rencista nie musi składać wniosku o dodatkowe roczne świadczenie pieniężne,
bowiem Kasa wypłaci to świadczenie z urzędu w kwietniowych terminach płatności
świadczeń emerytalno-rentowych (tj. 10, 15, 20 i 25 kwietnia).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r.
o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z
2020 r. poz. 321).

Przypominamy, że KRUS ograniczył bezpośrednie wizyty

w swoich placówkach

Dla bezpieczeństwa naszych interesantów, w związku z epidemią
koronawirusa, Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie ograniczył kontakt
pracowników placówki z osobami z zewnątrz do niezbędnego minimum. Dlatego aż do
odwołania ograniczamy możliwość bezpośrednich wizyt w placówkach Kasy. Nie
oznacza to ograniczenia naszej pracy. Apelujemy i zachęcamy do zapoznania się z
istniejącymi możliwościami załatwienia swojej sprawy inną drogą niż kontakt
osobisty.

Wiele spraw w KRUS-ie można obecnie
załatwić drogą telefoniczną bądż korzystając z internetu. Na stronie Kasy można
znależć wiele gotowych porad oraz wniosków, formularzy i dokumentów, które
pobrane a następnie wypełnione w domu, można odesłać pocztą tradycyjną lub
drogą elektroniczną. Bez niebezpieczeństwa zarażenia się w wyniku kontaktu

z innymi osobami.

W przypadku braku
dostępu do internetu lub kłopotów z funkcjonowaniem sieci możliwe jest złożenie
wniosków i dokumentów do specjalnego pojemnika przy drzwiach wejściowych
placówki, w dotychczasowych godzinach funkcjonowania od 7.00 do 15.00

Drogą elektroniczną można przesłać wniosek o emeryturę i rentę. Tą samą
drogą można przesłać wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji. Do wniosku należy załączyć druk o pogorszeniu stanu zdrowia wypełniony
przez lekarza oraz posiadaną dokumentację.

Wszystkie pozostałe sprawy z zakresu świadczeń
społecznych można załatwić przesyłając
stosowne wnioski pocztą. Formularze wniosków można pobrać ze strony
internetowej KRUS wchodząc na zakładkę Niezbędnik,
a następnie formularze i wnioski oraz
świadczenia. Więcej informacji na
temat świadczeń można uzyskać pod numerami tel.:

343788565, 343788536

Podobnie w kwestii ubezpieczeń społecznych. Wszystkie formularze można znależć
na stronie KRUS. W przypadku wątpliwości, radzimy, aby wypełniać je po
wcześniejszej konsultacji telefonicznej, a następnie przesłać pocztą tradycyjną
(OR KRUS w Częstochowie, ul. Korczaka 5,
42-200 Częstochowa) lub e-mailem na adres czestochowa@krus.gov.pl. Informacje na temat rolniczych ubezpieczeń
społecznych można uzyskać pod numerami telefonów:

343788562, 343788517, 343788584

Informacje z zakresu rehabilitacji, prewencji i orzecznictwa lekarskiego
można otrzymać pod numerami telefonów:

343788544, 343788514

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym:

¡
zawieszona
jest – do odwołania – działalność Punktów Informacyjnych KRUS w Nakle Śląskim,
Pilicy, Żarnowcu i Szczekocinach.

¡
zawieszone
zostają wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane przez KRUS na terenie
województwa śląskiego

¡
do
niezbędnego minimum zostają ograniczone wszelkie wyjścia i wyjazdy służbowe
pracowników, w tym wizytacje gospodarstw rolnych.

Data opublikowania: 18:24, 8 kwietnia 2020

Kategorie: Aktualności