Stawki podatków i opłat

Stawki podatkowe na rok 2023

Przedmiot opodatkowaniaStawka podatkowa
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej1,14 zł/ 1 m2
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych5,61 zł/ 1 ha
Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,40 zł/ 1m2
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji3,80 zł /1m2
Budynki mieszkalne0,96 zł/ 1 m2
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej25,48 zł/ 1 m2
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym13,47 zł / 1m2
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń5,59 zł/ 1 m2
Budynki lub ich części pozostałe6,81 zł / 1m2
Budowle kanalizacyjne oraz budowle służące do oczyszczania ścieków1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3 -7 upol
Budowle pozostałe2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 upol
Podatek leśny z ha fizycznego71,0996 zł/ 1 ha
Podatek rolny z ha przeliczeniowego185,125 zł/ 1 ha
Podatek rolny z ha fizycznego370,25 zł/ 1 ha
Opłata targowa3,14 zł od każdego rozpoczętego metra kwadratowego powierzchni zajmowanej na potrzeby handlu nie więcej niż 953,38 zł
Opłata od posiadania psów20,00 zł od jednego psa oraz 10,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną