Uproszczone plany urządzania lasów

Gmina Tworóg informuje, iż na zlecenie Starostwa Powiatowego w
Tarnowskich Górach firma KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
wykonuje aktualizację „Uproszczonych planów urządzania lasów
stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz
inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa na terenie Gmin i Miast Tarnowskie Góry na lata 2019-2028”.

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacja stanu
lasu są wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy Tworóg pok. 111 do dnia 22
listopada 2018r.
W dniu 24 pażdziernika 2018 roku w sali posiedzeń w godzinach od 9 do 14
przeprowadzone zostaną konsultacje wyłożonej dokumentacji.

Data opublikowania: 12:39, 1 października 2018

Kategorie: Ogłoszenia