VI Sesja Rady Gminy

W dniu 21 lutego 2011 roku o godzinie 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg, odbędzie się VI Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji z 24 stycznia 2010r.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie w II połroczu 2010 roku.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2010 oraz planu pracy GOPS na rok 2011.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych

przez Gminę Tworog.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II oddziału przedszkolnego w Połomii z przeniesieniem

do Gminnego Przedszkola w Wojsce, stanowiącego Zespoł Szkolno-Przedszkolny.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji klas integracyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Szkoły Podstawowej w Wojsce.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Dofinansowania Przedsięwzięć Proekologicznych ze

Środkow BudŜetu Gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego „Planu Odnowy Miejscowości

Boruszowice na lata 2011-2018″.

11. Podjęie uchwał w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego „lanu Odnowy Miejscowośi Brynek na

lata 2011-2018″.

12. Podjęie uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020.

13. Podjęie uchwałw sprawie zmian w budŜcie gminy na rok 2011.

14. Podjęie uchwał w sprawie powołnia Rady Społcznej SP ZOZ Tworog.

15. Podjęie uchwał w sprawie zlecenia kontroli LZS-ow Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworog.

16. Informacja z realizacji uchwałRady Gminy podjęych w II połoczu 2010 roku.

17. Informacje Komisji stałch z działlnośi mięzysesyjnej.

18. Informacje Przewodnicząej Rady Gminy.

19. Sprawozdanie Wojta z działlnośi mięzysesyjnej.

20. Informacja Wojta z realizacji interpelacji i wolnych wnioskow.

21. Wnioski i zapytania radnych.

22. Zamknięie VI sesji Rady Gminy Tworog.

Data opublikowania: 22:13, 17 lutego 2011

Kategorie: Aktualności