VIII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 29 czerwca 2015 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z 7
sesji Rady Gminy odbytej 25 maja 2015r.

Sprawozdanie Wójta z
działalności pomiędzy sesjami Rady.

Odpowiedż na zapytania i
wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przejęcia
przez Gminę Krupski Młyn zadań w zakresie włączenia do obwodów
Szkoły Podstawowej w Potępie i Gimnazjum w Krupskim Młynie
uczniów sołectwa Koty i przysiółków: Wesoła i Pusta Kużnica
oraz organizacji dowozu dzieci do szkół Gminy Krupski Młyn.

Podjecie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej współdziałania w
realizacji zadania własnego z zakresu dowozu dzieci do szkół.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy na rok 2015.

Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK w Tworogu.

Przedstawienie:

Sprawozdania z wykonania
budżetu

Sprawozdania finansowego

Opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej

Informacji o stanie mienia
komunalnego

Przedstawienie wniosku Komisji
Rewizyjnej wraz z opinią RIO w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy.

Podjęcie uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014r.

Podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2014 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie
nadania nazwy drodze położonej w Mikołesce.

Podjęcie uchwały w sprawie
zaliczenia ulic w sołectwie Połomia, Gmina Tworóg do kategorii
dróg publicznych gminnych oraz ich przebiegu.

Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Tworóg”.

Podjęcie uchwały w sprawie
powołania zespołu do oceny kandydatów na ławników.

Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015
roku.

Informacje z prac Komisji w
okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

Informacje Przewodniczącego
Rady Gminy.

Wnioski i zapytania.

Zamknięcie 8 sesji Rady Gminy
Tworóg.

Data opublikowania: 11:20, 19 czerwca 2015

Kategorie: Aktualności